ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เรื่อง ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล /55-ข( เขตแผ่นดินไหว ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)