admin1

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

26 กรกฎาคม 2562 คณะครูและบุคลากร นักเรียน โรงเรียนชุมชน […]

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย  จัดพิธีไหว้ครู ประจำป […]