หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ ในการเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

ผลดำเนินการเพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online) ประจำปีงบประมาณ2563

รับพระราชทานในโครงการรางวัลบัณณาสสมโภช (Princess Jubilee Award) เพื่อส่งเสริม สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น

เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณ(Coding) และสะเต็มศึกษา(STEM Education)

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นโรงเรียนนำร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach) ตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมงาน OPEN CLASS ครั้งที่1 ปีการศึกษา2563 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

รับการนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1

นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะลงพื้นที่ ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน(Agenda Based)

รับการนิเทศติดตาม โรงเรียนกลุ่มยกระดับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. สำหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่