ป้ายกำกับ: การพัฒนาศักยภาพครู

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning)

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน(Project Based Learning)

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ […]