ป้ายกำกับ: กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class)

กิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการแบบเปิด(Open Approach) ตามโครงการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน