ป้ายกำกับ: ชี้แจงการประเมิน ITA

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นโรงเรียนนำร่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1 ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)