รูปภาพ

รับการนิเทศติดตาม โรงเรียนกลุ่มยกระดับด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทาง สสวท. สำหรับโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่