นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย ,วัดบวกครกหลวง และวัดหนองป่าครั่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ห้องประชุมแสงลดา

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยนำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมวิพากษ์การจัดทำคู่มือนักเรียนเลื่อนชั้นฉบับโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เพื่อเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีอายุเกินเกณฑ์และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้สมบูรณ์ต่อไป ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศท์ชำนาญการพิเศษ , นายสราวุธ ชัยยอง. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูที่ให้ความสนใจร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคู่มือในครั้งนี้

Read More »

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย เนื่องในวันเข้าพรรษา และเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของทางโรงเรียน

Read More »

สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนเอซพีวี(HPV) ชนิด ๔ สายพันธุ์ (วัดซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) จากบริษัท เอิ่มเอสตี ประเทศไทย เพื่อนำไปบริการจัดฉีตวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กหญิง อายุในช่วง ๑๒ – ๑๕ ปี ในโอกาสนี้โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปรับการฉีดวัคซีนที่โรงรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแล

Read More »