รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโดยใช้กระบวนการ บริหารด้วยวงจรคุณภาพเดมมิ่ง เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

Read More »

ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565            โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัด ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดอุโมงค์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Read More »

ค่ายพัฒนาสมรรถนะนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในหัวข้อ “One Class One Product”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565             โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้จัด ค่ายพัฒนาสมรรถนะนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในหัวข้อ “One Class One Product” ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565

Read More »

งานเชิดชูเกียรติรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565              นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้เข้าร่วม งานเชิดชูเกียรติรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ นางวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ณ ลานเอนกประสงค์ด้านหลังโรงพยาบาลเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง โดยมีนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยร่วมแสดงตีกลองสะบัดชัยและเปิดซุ้มอาหารภายในงาน

Read More »

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาดควันและคณะครู บุคลากรเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน coding และได้เยี่ยมชม ศูนย์โค้ดดิ้งฯ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565             นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ต้อนรับ นายชรินทร์ คำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาดควันและคณะครู บุคลากรเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน coding และได้เยี่ยมชม

Read More »

ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และกิจกรรมสภานักเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่ 2 กันยายน 2565               ผู้บริหาร คณะครู และแกนนำสภานักเรียนประจำปี การศึกษา 2565 นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มีโอกาสศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และกิจกรรมสภานักเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี

Read More »