ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย (Chumchonbanbuakkroknoi School) ชื่อย่อ (บ.ค.น) เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนวัดบวกครกน้อยได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ต่อมาได้ทำการย้ายที่ตั้งมายังบริเวณป่าช้าบ้านบวกครกน้อยส่วนหน้าทางคณะกรรมการโรงเรียนในขณะนั้นได้ทำพิธีทำบุญล้างป่าช้าและได้ทำการตัดต้นไม้ ปรับพื้นที่ แบ่งเขตบริเวณโรงเรียนและเขตป่าช้าแยกจากกัน  โรงเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด ๕ ไร่ ๒ งาน ๖๒ ตารางวา

               วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๑๓ นายสุพงษ์ ศรลัมภ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๔ ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน และ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๑๔ พ.ต.อ นิรันดร ชัยนามผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนดังกล่าว และได้เริ่มเปิดขยายการศึกษาภาคบังคับ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕ – ป.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๑๖)

               วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๐ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๑๗ ใต้ถุนสูง ขนาด ๔ ห้องเรียน ก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๒๓ และในปีการศึกษา ๒๕๓๓ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๓) ครูใหญ่ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก โรงเรียนวัดบวกครกน้อย มาเป็น “ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ” จนถึงปัจจุบัน