ประวัติโรงเรียน

slide-4

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เดิม มีชื่อว่าโรงเรียนวัดบวกครกน้อย ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบวกครกน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2482 มีนายเล็ก และเลิศผล เป็นครูใหญ่

วันที่ 11 มิถุนายน 2511 นางแสงลดา อินทมา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และ ได้ทำการขอย้ายโรงเรียนซึ่งคับแคบมาก ไปสร้างที่บริเวณป่าช้าบ้านบวกครกน้อย ด้านหน้า จึงได้ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียนในขณะนั้นทำพิธีทำบุญล้างป่าช้า เมื่อวัน ที่ 24 มกราคม 2513 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2513 จากนั้นได้ทำการตัดต้นไม้ ปรับพื้นที่ แบ่งเขตบริเวณโรงเรียนและเขตป่าช้าแยกจากกัน โดยโรงเรียนมีพื้นที่ทั้ง หมด 5 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดกับป่าช้าบ้านบวกครกน้อย
ทิศใต้ ติดถนนใหญ่ในหมู่บ้าน
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของราษฎร หมู่ที่ 2 ตำบลหนองป่าครั่ง
ทิศตะวันตก ติดกับถนนเข้าป่าช้าบวกครกน้อยและลำเหมืองสาธารณะ
วันที่ 9 ตุลาคม 2513 นายสุพงษ์ ศรลัมภ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ 004 2 ชั้น 8 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณจากเงินภาษีบำรุงท้องที่ และเงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล รวม 400,000 บาท ( สี่แสนบาทถ้วน )วันที่ 10 มิถุนายน 2514 พ.ต.อ นิรันดร ชัยนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนดังกล่าว และได้เริ่มเปิดขยายการ ศึกษาภาคบังคับ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.5 – ป. 7 ) ในปีการศึกษา 2516 ( 16 พฤษภาคม 2516 )วันที่ 4 เมษายน 2520 นายสุจิต ชุ่มใจ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน โดยได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 320,000 บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีเปิด ป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2523 และในปีการศึกษา 2533 ( 16 พฤษภาคม 2523 ) ครูใหญ่ได้ทำเรื่องขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนวัดบวกครกน้อย มาเป็น “โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย” จนถึงปัจจุบัน

วันที่ 1 ตุลาคม 2523 โรงเรียนได้โอนการบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไป สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการวัน ที่ 13กุมภาพันธ์ 2528 นายมนตรี พันธ์พิกุล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ได้จัดทำปริมาณงานและคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อขอปรับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

จากตำแหน่งครูใหญ่เป็น ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529 วันที่ 16 ตุลาคม 2531 นายอุทิศ ผลิวรรธนะ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้จัดการศึกษาชั้นเด็กเล็กขึ้น เปิดสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2532 ( ปีการศึกษา 2532 ) และเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2534 ( ปีการศึกษา 2534 ) ได้เปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
และได้งบก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 1 ชั้น 3 ห้องเรียน 1 หลัง
ในปีงบประมาณ 2542วันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 นายไพบูลย์ พุทธวงค์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2547 วันที่ 11 ตุลาคม 2547นายกู้เกียรติมานพ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึง 14 กรกฏาคม 2548วัน ที่ 15 กรกฏาคม 2548 นายวัลลภ รุจิราภา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

วันที่ 2 มีนาคม 2552 นายสวงษ์ ไชยยา ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบันปัจจุบันโรงเรียน ชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้ดำเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 483 คน ครู 15 คน นักการภารโรง 1 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ( ข้อมูลวันที่ 17 มิถุนายน 2554 )