วิสัยทัศน์ (Vision)

                      โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ยึดหลักธรรมาธิบาล และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

                        1. การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน

                       2. การพัฒนาคุณภาพด้านการจัดการศึกษา

                       3. การพัฒนาคุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                       4. การพัฒนาคุณภาพด้านอัตลักษณ์

                       5. การพัฒนาคุณภาพด้านการส่งเสริม

อัตลักษณ์ 

” มารยาทงาม “

เอกลักษณ์

” ความรู้คู่คุณธรรม “

ปรัชญา

” คุณธรรม นำความรู้ “

คำขวัญ

” การศึกษาคือแสงสว่างแห่งปัญญา “

ตราประจำโรงเรียน

 

 

” ใบโพธิ์ “ หมายถึง ความเจริญงอกงามทางจิตใจ ความดีงาม ความสงบร่มเย็นมีหลักธรรมเป็นที่ตั้ง

” เสมาธรรมจักร ” หมายถึง สถานการศึกษาที่บ่มเพาะความเจริญงอกงามทั้งปวง

” ชื่อโรงเรียนบนธงชัยโบกสะบัด “ หมายถึง มีชัยชนะ ความเจริญรุ่งเรืองความรักความสามัคคี ความมีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 

สีประจำโรงเรียน

 

 

 

” ฟ้า “ หมายถึง ความสดใส มีชีวิตชีวา ของนักเรียนที่เกิดจากการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์

” ขาว “ หมายถึง ความตั้งมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่จะนำสู่การเรียนรู้ และการเป็นคนดีในสังคมต่อไป