ตรวจราชการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ,นางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , ว่าที่ ร.ต.หญิง วรินทร์ธร เกิดผล เจ้าหน้าที่ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)