upload@bknschool.ac.th

ตรวจราชการ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ให้การต้อนรับ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 , ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ,นางสาวหทัยรัตน์ สวนชำนิ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ , ว่าที่ ร.ต.หญิง วรินทร์ธร เกิดผล เจ้าหน้าที่ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ (Active Learning)

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site)แบบสลับวันมาเรียน ทุกระดับชั้นตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ชั้นที่มาเรียนทุกวัน ประกอบด้วย- ชั้น อ.2/1 และ ชั้น อ.3/1- ชั้น ป.1 – 6 (ห้องเรียน MEP) และ ชั้น ป.6/2- ชั้น ม.3 ชั้นที่มาเรียน ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ประกอบด้วย- ชั้น อ.3/2- ชั้น ป.1 และ ชั้น ป.3- ชั้น ม.2 ชั้นที่มาเรียน ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี- ชั้น อ.2/2- ชั้น ป.2 ชั้น ป.4 และ ชั้น ป.5- ชั้น ม.1 …

ประกาศการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) Read More »

ประกาศรับสมัครนักเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง วันที่ 20 มีนาคม 2565 รับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน เวลา 09.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ☎ 053-116812