ข่าวกิจกรรม

นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรม “ถวายเทียนพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย ,วัดบวกครกหลวง และวัดหนองป่าครั่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งสืบสานวัฒนธรรมไทยสืบไป เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ดำเนินการจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ ห้องประชุมแสงลดา

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยนำโดย คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมวิพากษ์การจัดทำคู่มือนักเรียนเลื่อนชั้นฉบับโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เพื่อเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีอายุเกินเกณฑ์และนำข้อเสนอแนะที่ได้มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้สมบูรณ์ต่อไป ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศท์ชำนาญการพิเศษ , นายสราวุธ ชัยยอง. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะครูที่ให้ความสนใจร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคู่มือในครั้งนี้

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดบวกครกน้อย เนื่องในวันเข้าพรรษา และเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาของทางโรงเรียน

สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนเอซพีวี(HPV) ชนิด ๔ สายพันธุ์ (วัดซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) จากบริษัท เอิ่มเอสตี ประเทศไทย เพื่อนำไปบริการจัดฉีตวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กหญิง อายุในช่วง ๑๒ – ๑๕ ปี ในโอกาสนี้โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปรับการฉีดวัคซีนที่โรงรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแล

นางรสริน พันธุ (LN) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และนายภัทรพล วรรณก้อน (LT) ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย พร้อมด้วยครูปฐมวัยจำนวน 16 โรงเรียน และครูประถมศึกษาจำนวน 18 โรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

นายศักดา ศักดิ์ใหญ่ ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 2 พร้อมด้วยคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ภายใต้โครงการโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน และน่าเชื่อถือ โดยมี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้การต้อนรับทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะท่านในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ด้วยความยินดียิ่ง

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย ผู้บริหารคณะครู บุคลากร และนักเรียน ขอขอบคุณท่านรองสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ และ ท่าน ศน.ดร.อุทัย ปัญญาโกญ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามนโยบาย Quick Policy ความปลอดภัย และโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เและแนะนำแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณ บริษัท อินฟินิตี้ แพลทฟอร์ม จำกัด ในโอกาสที่ได้มอบโต๊ะปิงปอง และเครื่องทำน้ำเย็น ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และเดินสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นประธานในพิธี และนำเหล่าผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีเดินสวนสนาม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย