กลุ่มงานกิจการนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน จำนวน 2 พรรค ผลคะแนน เบอร์ 1 พรรค “พารุ่ง มุ่งพัฒนา“ จำนวน 336 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.89% เบอร์ 2 พรรค “ใจ” จำนวน 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 18.82% สรุปผลการเลือกตั้งผู้ที่ได้เป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ได้แก่ เด็กชายเจมส์ ค้อน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาบีที่ 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *