การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านครกน้อย ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
                  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านครกน้อย ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายชัยวิทย์ มาลัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยร่วมปรึกษาหารือ ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *