การประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 14 มีนาคม 2565
โรงเรียนในกลุ่มศรีบูรพา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาและการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และ นางสาวนภิศชญา คำทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *