การประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

วันที่ 25 มีนาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้รับการประเมินประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คณะกรรมการประกอบด้วย นางบุญธิดา เทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าศาลา , นาย ศักดา ศักดิ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ , นางสาวนภิศชญา คำทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยและ นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ และชี้แจงผลการดำเนินงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *