การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มีการสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT : National Test) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมทำการทดสอบ และมีคณะกรรมการกำกับห้องสอบ โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและ นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ในการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *