กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้กิจกรรม “โพธิ์ผลิใบ”

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้กิจกรรม “โพธิ์ผลิใบ” ในการนี้ นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 นอกจากนี้คณะกรรมการสภานักเรียนและฝ่ายกิจการนักเรียนชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ การแต่งกายที่ถูกต้อง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *