กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมครูสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
                      นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมครูสู่ห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแสงลดา อาคาร 79 ปี โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครก ในการนี้ นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ศึกษานิเทศก์รัชภูมิ สมสมัย ผู้อำนวยการบุญธิดา เทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการวรรณ์ชัย จองแก และผู้อำนวยการชีวัน อนัญญาวงศ์ ได้เยี่ยมชมและร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมินนวัตกรรมการศึกษาในครั้งนี้ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *