คุณครูกิตติภพ อานัน ได้นำนักเรียนะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับทุนการศึกษา จากสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยภาคเหนือ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *