ค่ายพัฒนาสมรรถนะนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในหัวข้อ “One Class One Product”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
             โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้จัด ค่ายพัฒนาสมรรถนะนักเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) ในหัวข้อ “One Class One Product” ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 กันยายน 2565 โดยครูประจำชั้นทุกคนคอยทำหน้าที่ อำนวยการในการเรียนรู้ตามลักษณะของโครงงาน โดยใช้ “BKN Model” เป็นกลไกในการกระตุ้น ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจของนักเรียน ในการนี้ นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *