จัดอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัล

วันที่ 2 สิงหาคม 2565
                   โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดอบรมโครงการยกระดับทักษะโค้ดดิ้งสู่การเรียนรู้ในยุคดิจิตัล ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และในโอกาสนี้ นายปรเมศวร์ ชรอยนุช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ในการนี้ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก นายปพน เทพสาร ,นายณัฐชาฤทธิ คุ้มแสง และ นายเอกลักษณ์ แก้ววันดี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในการทำกิจกรรม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *