นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เข้ารับการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *