นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๙๔ คน ได้เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาประจำปี ๒๕๖๕ ในวันอังคาร ที่ ๑๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงไหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *