นางรสริน พันธุ (LN) ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และนายภัทรพล วรรณก้อน (LT) ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย พร้อมด้วยครูปฐมวัยจำนวน 16 โรงเรียน และครูประถมศึกษาจำนวน 18 โรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ร่วมพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *