นางสาวปัณชญา จักรชัยชาญ และนางสาวศุภลักษณ์ วรรณขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย(ป่าเป้า) ได้นำนักเรียนการแข่งขันทักษะทางวิชาการเนื่องในงานเปิดกล่องชอล์ก ประจำปีการศึกษา 2565 นำเสนอแนวคิดสู่ผลผลิตภาพยนตร์สั้นภายใต้“ ความเป็นมนุษย์ที่หายไป” ภายใต้โครงการ Lifelong Learners, The Power of Education นวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืนสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *