นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ต้อนรับ นายพลชาติ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงและคณะครู บุคลากรเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *