นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ต้อนรับ นายพลชาติ งามสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวงและคณะครู บุคลากรเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *