นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ค่ายลูกเสือ และกิจกกรรมรอบกองไฟ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่วันที่ 17-18 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *