นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โดยมีนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และ คณะครูได้ร่วมปฎิบัติหน้าที่จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบปฏิบัติของทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *