นิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายต้นแบบ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

วันที่ 23 มีนาคม 2565
นางพิลาวรรณ ลีลาธรรมสัจจะ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ได้เข้ามานิเทศติดตามการดำเนินงานโรงเรียนศูนย์ปฐมวัยต้นแบบและเครือข่ายต้นแบบ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยและ นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *