ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแสงลดา

วันที่ 5 มิถุนายน 2565
                โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมแสงลดา ในการนี้ นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้แจ้งข้อมูลการดำเนินงานต่าง ๆ และการบริหารจัดการของทางโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565 แนวทางการปฏิบัติของนักเรียน หลังจากนั้นผู้ปกครอง พบปะครูที่ปรึกษาแต่ละชั้นเรียน และรับผลการเรียนของนักเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *