ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ๘๔ ปี โดยมีคุณวรรณา เลิศเกียรติดำรงค์ ที่ปรึกษาชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เป็นประธานในพิธี การจัดพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อเติมโรงอาหาร และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *