ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. นายสราวุธ ชัยยอง, นางวิริน วันสมสกุล, นางธัชกร พรเวียง และนางสาวรสริน พันธุ ที่ได้มานิเทศ ติดตาม ประเมินผล จัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อสังเคราะห์และจัดทำข้อมูลย้อนกลับ สำหรับกระบวนการ ให้คำปรึกษา แนะนำแก่ผู้บริหารและครูของโรงเรียนคุณภาพฯ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *