ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้โค้ดดิ้งด้วย KIDBRIGHTบูรณาการความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มเครือข่ายกลุ่มศรีบูรพา จำนวน 5 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดเมืองสาตร โรงเรียน วัดหนองป่าครั่ง โรงเรียนวัดดอนจั่น โรงเรียนวัดเสาหิน และ โรงเรียนท่าศาลา เพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนสามารถนำความรู้มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *