ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้การต้อนรับนางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ ได้มาดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ปีการศึกษา 2565 ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 1. พัฒนาการด้านร่างกาย 2. พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 3. พัฒนาการด้านสังคม 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *