ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชน บ้านบวกครกน้อยได้จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการบูรณาการความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “LEARNING OUTSIDE THE BOX”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *