ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาดควันและคณะครู บุคลากรเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน coding และได้เยี่ยมชม ศูนย์โค้ดดิ้งฯ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565
             นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ต้อนรับ นายชรินทร์ คำหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตาดควันและคณะครู บุคลากรเข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน coding และได้เยี่ยมชม ศูนย์โค้ดดิ้งฯ โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *