ศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนวิทยาศาาตร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย นำโดย นายวิทยา คำฮอม และนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มีโอกาสศึกษาดูงานการจัดห้องเรียนวิทยาศาาตร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนแบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี นางลลนา ใหลเจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณะครูได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ทางโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *