ศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนในพื้นที่พิเศษในบริบทที่แตกต่าง ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

วันที่ 5 สิงหาคม 2565
                  นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คระครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานการบริหารงานโรงเรียนในพื้นที่พิเศษในบริบทที่แตกต่าง ณ โรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมี คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเกาะแก้วพิศดารให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *