ศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และกิจกรรมสภานักเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่ 2 กันยายน 2565
               ผู้บริหาร คณะครู และแกนนำสภานักเรียนประจำปี การศึกษา 2565 นำโดย นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มีโอกาสศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา และกิจกรรมสภานักเรียน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู และแกนนำสภานักเรียนได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ทางโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *