สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมการฉีดวัคซีนเอซพีวี(HPV) ชนิด ๔ สายพันธุ์ (วัดซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) จากบริษัท เอิ่มเอสตี ประเทศไทย เพื่อนำไปบริการจัดฉีตวัคซีนให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสำหรับเด็กหญิง อายุในช่วง ๑๒ – ๑๕ ปี ในโอกาสนี้โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปรับการฉีดวัคซีนที่โรงรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแล

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *