อบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น( Coding in your area )

วันที่ 10 มีนาคม 2565
                     สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมยกระดับทักษะโค้ดดิ้ง สู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น( Coding in your area ) ให้กับนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จังหวัดเชียงใหม่ และในโอกาสนี้ นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา , นางสาวนภิศชญา คำทิพย์ ศึกษานิเทศก์ประจำโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักเรียนโดยมี นายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียนและนายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *