เด็กชายพลมนัส อุดสม ประธานสภานักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 และ นางสาวจารินี รัตนโชติ ครูผู้ดูแลงานกิจกรรมสภานักเรียนได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสภานักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและตัวแทนสภานักเรียนในการแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา ตลอดจนวางแผนโครงการในการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิมนุษยชน ณ ห้องประชุมล้านเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *