โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กต่างด้าวเด็กไร้สัญชาติและเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในกิจกรรม “ค่ายปรับพื้นฐานความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนภาคฤดูร้อน Summer camp “

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
ผู้บริหาร คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชน บ้านบวกครกน้อย นำโดยนายวิทยา คำฮอม ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นายนราวิชญ์ จันทร์อินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มีโอกาสต้อนรับ ดร.รับขวัญ ธรรมาภรณ์พิลาศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการเยี่ยมชม โครงการการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กต่างด้าวเด็กไร้สัญชาติและเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาในกิจกรรม “ค่ายปรับพื้นฐานความรู้และเตรียมความพร้อมของนักเรียนภาคฤดูร้อน Summer camp “

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *