โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กต่างด้าว (Agenda Digital Tools Teacher Workshop)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *