โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะพัฒนาการและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยจะนำนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 และ 3 จำนวน 56 คน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *