โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง 3 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีครูประจำชั้นเป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *