โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ได้ให้การต้อนรับ นางวิริน วันสมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา ได้มาเยี่ยมและนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *